TR | EN
ELEMENTEL ANALİZ BİRİMİ

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ (ICP-MS)

İndüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS), elementleri kalitatif ve kantitatif olarak tayin edebilen, izotopları saptayabilen bir tür kütle spektrometresidir. Bu süreç, genellikle solüsyon halinde olan numunenin indüktif olarak eşleşmiş plazma (Ar plazması) ile iyonlaştırılması ve daha sonra bu iyonları ayırmak ve ölçmek için bir kütle spektrometresi kullanılmasıyla kütle/yük (m/z) oranlarının belirlenmesiyle gerçekleşir. ICP-MS için birçok elementin tayin sınırı milyarda birden (ppb, pounds per billion) daha düşüktür. Bu yüzden iz element tayini ve miktarının belirlenmesi için en uygun metottur.

 

ICP-MS için en büyük kullanım alanlarından biri, doğal kaynak suyu, içme suyu, atık sular ve toprak numuneleri gibi çevre analizleridir. Bunun yanı sıra gıda, ilaç, jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri için başvurulan en yaygın cihazdır. Ayrıca toksikoloji olmak üzere tıbbi ve adli tıp alanında da vücut sıvılarındaki metal element analizleri için ICP-MS analizi istenmektedir.

 

Mevcut ICP-MS sisteminin analiz esnasında tarayabildiği kütle aralığı 2-290 amu’dur. Ayrıca sistemde mevcut olan PFA iner çalışma kiti ile hidroflorik asit (HF) içeren numunelerin analizleri rahatlıkla gerçekleştirilmektedir. Sistemin Low mass cut off modülü ile iyonlaşma sırasında oluşabilecek interferans’lar kütle spektrometresine girmeden analiz hattın ayrıştırıldığı için benzer ICP-MS sistemlerine nazaran daha verimli sonuçlar alınabilmektedir.

 

Ayrıca kantitatif analizin her uygulamasında olduğu gibi ICP-MS metodunda da en önemli adım analiz öncesi numune hazırlıktır. Birimizde bulunan Milestone Ethos UP mikrodalga yakma sistemi, yüksek sıcaklık ve basınç rotoru ile katı halde bulunan numunelerin homojen çözelti haline getirilmesi sağlanmaktadır. Mikrodalga sistemindeki 300’den fazla metot ile farklı türdeki numuneler ile çalışmak için en uygun şartlar sağlanabilmektedir.

 

Cihaz: Thermo iCAP RQ

 

Standart Çözeltisi Bulunan Elementler:

            Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Altın (Au), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Galyum (Ga), Germanyum (Ge), Gümüş (Ag), İndiyum (In), İridyum (Ir), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Kalay (Sn), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Osmiyum (Os), Paladyum (Pd), Platin (Pt), Potasyum (K), Renyum (Re), Rodyum (Rh), Rubidyum (Rb), Rutenyum (Ru), Selenyum (Se), Sezyum (Cs), Silisyum (Si), Skandiyum (Sc), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Terbiyum (Te), Titanyum (Ti), Toryum (Th), Tunsten (W), Vanadyum (V), Zirkonyum (Zr).

 

Uygulama Alanları:

- Jeolojik Analizler; Kayaç, cevher, toprak numunelerinin jeokimyasal analizi ve bu numunelerdeki altın, platin gibi değerli metaller ile ağır metallerin tayini.

- Hidrojeolojik Analizler; Yeraltı suları, kaynak, termal ve mineralli sularda elementel analizi.

- Çevre Analizleri; Su, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tayini. Elementel analiz ile içme suyu kalitesinin belirlenmesi.

- Gıda Analizleri; Başta meyve suları olmak üzere gıda ürünlerindeki ağır metal tayini.

- Endüstriyel hammadde ve ürünlerdeki eser element tayinleri.

 

 

ORGANİK ELEMENTEL ANALİZÖR (CHNS/O)

Elementel analizör doğanın temel elementleri olan karbon, hidrojen, azot, kükürt ve oksijen içeren organik numunelerde kantitatif tayin için kullanılan bir cihazdır. Cihazın temel çalışma prensibi numunenin yüksek sıcaklıkta (≥1100º C) yakılarak gaz haline getirilmesine dayanır. Gaz haldeki numune taşıyıcı olarak kullanılan inert bir gaz (helyum, He) ile kromatografi kolonuna gönderilir. Burada gaz haldeki numune oksijen (O2) gazı ilen yakılıp, kantitatif yanma işlemini tam olarak gerçekleştirmek için uygun katalizörlerin bulunduğu yükseltgenme ve ardından indirgenme bölgesinden geçirilir. İşlem sonrasında C,H,N,S elementleri CO2, H2O, N2 ve SO2 gazlarına dönüştürülerek termal iletkenlik detektörüne gönderilerek her bir gazın miktarıyla orantılı elektrik sinyali kaydedilir. Bu elektrik sinyali daha sonra spektrumda elde edilen eğri alanlarıyla orantılı olarak örneğin elementel bileşim yüzdesini verir. Oksijen elementinin tayininde ise numune hidrojen-helyum (H2-He) gaz karışımı ile piroliz edilir. Yakma sonucu oluşan oksijen içerikli tüm ürünler katalizör sistemi ile karbon monoksite dönüştürülür ve benzer şekilde elementel tayin yapılır.

 

ARUM bünyesinde bulunan elementel analiz cihazıyla numunelerden CHNS elementlerinin tayini tek seferde ve 8 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilmektedir. Sistemde ardışık olarak kolaylıkla oksijen analizine geçilebilmekte hızlı bir şekilde beş elementin (CHNS/O) kantitatif tayini tamamlanabilmektedir. Elementel analizör ile başta kimya ve ilaç sektörü olmak üzere endüstri, çevre, jeoloji, gıda alanları gibi geniş bir yelpazedeki katı veya sıvı haldeki organik veya inorganik numuneler incelenebilir. Organik maddelerin analizleri ile empirik molekül formülleri tayin edilebilir.

 

Cihaz: Perkin Elmer 2400 Series II

 

Uygulama Alanları;

- İlaç Analizleri

- Polimer Analizi

- Gıda Analizleri

- Çevre (Bitki, Toprak, Gübre, Su) Analizleri

- Petrokimya (Yağlar ve türevleri)

 

TEKNİK NEDENLERDEN DOLAYI GEÇİCİ OLARAK OKSİJEN ELEMENTİNİN ANALİZİ YAPILAMAMAKTADIR