TR | EN
Numune Kabul Şartları

ESOGÜ-ARUM bünyesinde analiz veya karakterizasyonu yapılması istenen numuneler, numune sahibi tarafından doğrudan veya posta yolu ile ARUM-Numune Kabul Birimine ulaştırılmalıdır. Hizmet alımı istenen numuneler ile ilgili istenilen özel talepler, belirtilmesi gereken özel koşullar, proje numarası ve fatura bilgilerinin mutlaka "ARUMSİS" ARUM otomasyon sistemi, online anaiz başvuru sisteminde belirtilmesi gerekmektedir.

Merkezimize posta ya da kargo yolu ile gönderilen numuneler, analiz başvuru formu/formlarının bir kopyası ile gönderilmelidir. Posta gönderiminde ise alıcı bölümü “ARUM-Numune Kabul Birimi” olarak belirtilmelidir. 

Numune Kabul Birimi Tel: 0 222 239 37 50  (Dahili:6412)

 

Online Analiz Başvuru Sistemi; ARUMSİS

 

ESOGÜ-ARUM müdürlüğüne verilecek taahütname evrakları için;

Borç Ödeme Taahhütnamesi

ARUM’a Borç Ödeme Ortak Mutabakat Beyanı

 

ARUM Deney – Test – Analiz Hizmet Sözleşmesi

 • Deney – Test – Analiz (DTA) şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
 • Numunenin ARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı DTA sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan ARUM sorumlu tutulamaz.
 • Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu ARUM tarafından kabul edilmez.
 • Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
 • Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili DTA İstek Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • DTA İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, DTA için gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 • DTA ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (ogu.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
 • Beyan edilen DTA süreleri tahmini süreler olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden ARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
 • Müşteri randevulu işlemlerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önceden haber vereceğini, aksi durumlarda DTA ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.
 • Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler sonuç raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. DTA işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir.
 • Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.
 • DTA ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge ARUM’a ibraz edilmeden ilgili rapor düzenlenmez.
 • DTA sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deney test veya analizlerin yapıldığı yerin ESOGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
 • Müşteri, DTA sonuçlarının sadece deneyi, testi ve/veya analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda ESOGÜ’nün adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün ESOGÜ tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
 • Her DTA sonucunda bir adet DTA raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir.
 • Müşterinin DTA sonuçlarına itirazı durumunda yapılan DTA tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.
 • ARUM’a DTA talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve DTA bilgileri ARUM tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. ARUM’da yapılması talep edilen deney, test ve/veya analizlerin ilgili İstek Formu’nda ve/veya ödeme belgelerinde numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.
 • Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen DTA haricinde veya proje kapsamındaymış gibi talep edilerek DTA yaptırılması ve yapılan DTA ile ESOGÜ Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olması durumunda doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar ARUM tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.
 • Anlaşmazlık durumlarında Eskişehir Mahkemeleri yetkilidir.