TR | EN
İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ (ICP-MS)

İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ (ICP-MS)

İndüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS), elementleri kalitatif ve kantitatif olarak tayin edebilen, izotopları saptayabilen bir tür kütle spektrometresidir. Bu süreç, genellikle solüsyon halinde olan numunenin indüktif olarak eşleşmiş plazma (Ar plazması) ile iyonlaştırılması ve daha sonra bu iyonları ayırmak ve ölçmek için bir kütle spektrometresi kullanılmasıyla kütle/yük (m/z) oranlarının belirlenmesiyle gerçekleşir. ICP-MS için birçok elementin tayin sınırı milyarda birden (ppb, pounds per billion) daha düşüktür. Bu yüzden iz element tayini ve miktarının belirlenmesi için en uygun metottur.

 

ICP-MS için en büyük kullanım alanlarından biri, doğal kaynak suyu, içme suyu, atık sular ve toprak numuneleri gibi çevre analizleridir. Bunun yanı sıra gıda, ilaç, jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri için başvurulan en yaygın cihazdır. Ayrıca toksikoloji olmak üzere tıbbi ve adli tıp alanında da vücut sıvılarındaki metal element analizleri için ICP-MS analizi istenmektedir.

 

Mevcut ICP-MS sisteminin analiz esnasında tarayabildiği kütle aralığı 2-290 amu’dur. Ayrıca sistemde mevcut olan PFA inert çalışma kiti ile mineralojik veya hidroflorik asit (HF) içeren numunelerin analizleri rahatlıkla gerçekleştirilmektedir. Sistemin Low mass cut off modülü ile iyonlaşma sırasında oluşabilecek interferans’lar kütle spektrometresine girmeden analiz hattın ayrıştırıldığı için benzer ICP-MS sistemlerine nazaran daha verimli sonuçlar alınabilmektedir.

 

Ayrıca kantitatif analizin her uygulamasında olduğu gibi ICP-MS metodunda da en önemli adım analiz öncesi numune hazırlıktır. Birimizde bulunan Milestone Ethos UP mikrodalga yakma sistemi, yüksek sıcaklık ve basın rotoru ile katı halde bulunan numunelerin homojen çözelti haline getirilmesi sağlanmaktadır. Mikrodalga sistemindeki 300’den fazla metot ile farklı türdeki numuneler ile çalışmak için en uygun şartlar sağlanabilmektedir.

 

Cihaz: Thermo iCAP RQ ICP-MS

 

Standart Çözeltisi Bulunan Elementler:

            Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Altın (Au), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Germanyum (Ge), Gümüş (Ag), İndiyum (In), İridyum (Ir), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Osmiyum (Os), Paladyum (Pd), Platin (Pt), Renyum (Re), Rodyum (Rh), Rubidyum (Rb), Rutenyum (Ru), Selenyum (Se), Sezyum (Cs), Skandiyum (Sc), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Terbiyum (Tb), Titanyum (Ti), Tunsten (W), Vanadyum (V), Zirkonyum (Zr).

 

Standart Çözeltisi Bulunan Nadir Toprak Elementler (NTE):

             Disprosyum (Dy), Erbiyum (Er), Evropiyum (Eu), Gadolinyum (Gd), Galyum (Ga), Holmiyum (Ho), İterbiyum (Yb), İtriyum (Y), Lantan (La), Lutesyum (Lu), Neodinyum (Nd), Praseodim (Pr), Samariyum (Sm), Seryum (Ce), Skandiyum (Sc), Terbiyum (Tb), Toryum (Th), Uranyum (U).

 

Uygulama Alanları:

- Jeolojik Analizler; Kayaç, cevher, toprak numunelerinin jeokimyasal analizi ve bu numunelerdeki altın, platin gibi değerli metaller ile ağır metallerin tayini.

- Hidrojeolojik Analizler; Yeraltı suları, kaynak, termal ve mineralli sularda elementel analizi.

- Çevre Analizleri; Su, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tayini. Elementel analiz ile içme suyu kalitesinin belirlenmesi.

- Gıda Analizleri; Başta meyve suları olmak üzere gıda ürünlerindeki ağır metal tayini.

- Endüstriyel hammadde ve ürünlerdeki eser element tayinleri.

- Petrokimya; Hammadde ve ürünlerdeki elementel tayinler.

 

ICP-MS Analiz Başvuru Formu